Menu Close

תקנון האתר


תנאי שימוש באתר – משתמש

כללי

1. תנאי השימוש שלהלן באים להבהיר את היחסים בין מפעילת אתר אינטרנט זה, חברת JustME שרותי מחשוב להל”ן החברה לבין כל אדם ו/או גוף הנכנסים לאתר זה ו/או המשתמשים בשרותי האתר (להלן: “המשתמש והאתר– בהתאמה). המשתמש מצהיר כי בעצם כניסתו לאתר, שימושו באתר ובשירותיו, הינו מסכים לקבל על עצמו את התנאים המפורטים להלן.

2. בתנאי השימוש שלהלן ובכל הטקסטים שבאתר, לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהפך, ולשון זכר משמעה לשון נקבה ולהפך, הכל לפי ההקשר.

3. כותרות הסעיפים בתקנון זה נועדו לצורך הנוחות בלבד, ואין ליחס להן ערך פרשני כלשהו.


קניין רוחני והשימוש באתר

4. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות המוסריות, ביחס לאתר, תוכנועיצובו, עריכתו וסימניו המסחריים, וכן אופן הצגתו ועריכתו של המידע המופיע באתר, שמורות באופן בלעדי לחברה.

5. האתר, תכני המודעות, הדפים המקוונים הכלולים בו, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע וכל צורת המחשה אחרת הכלולים בו (להלן :”התוכן”)הנם רכושה הבלעדי של החברה. אין להעתיק, לשכפל ו/או להדפיס את התוכןבמלואו או בחלקו, לצורך הפצה או פרסום בדרך כלשהי, ללא היתר מפורש לכך מראש ובכתב מהחברה, ואין לעשות בתוכן שימוש אלא לצרכיו הפרטיים והאישיים של המשתמש, להבדיל מצרכים מסחריים.

כל העתקה, הפצה, משלוח, שידור, או פרסום, של מידע המאוחסן באתר שלא הותר במפורש – אסור ומהווה עבירה על החוק.

פעילות כגון העתקת משרות מאתר JustME” שרותי מחשוב” ופרסומן לצרכים מסחריים באתר אחר, הינה עבירה מוסרית ממדרגה ראשונה ולפיכך החברה מגנה זאת, ומוקיעה פעילות זאת מכל וכל.

7. המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את התוכן ו/או כל חלק ממנו, אלא בתנאים המפורטים באתר. כן, מתחייב המשתמש, כי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא ישכפל, לא יצלם, לא יעתיק ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך התוכן באתר או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא.

אחריות

8. החברה לא תשא באחריות לכל נזק או פגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא, שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש ו/או מהסתמכות על התוכן והשירותים המוצעים באתר ו/או אשר הגישה אליהם מתאפשרת דרך האתר ו/או כתוצאה מהפסקת השירות. למשתמש לא תהיה כל טענה בגין אבדן נתונים ו/או תוכנות שהיו ברשותו ו/או בגין הפרעות במהלך השימוש באתר. למשתמש לא תהיה כל טענה בגין הסתמכותו על המידע שפורסם באתר. החברה לא תישא באחריות כלפי המשתמש בנוגע למידע שפורסם באתר ו/או הגיע לצד ג’ דרך האתר, ו/או כל מידע שנשלח לו בדואר אלקטרוני.

9. החברה עושה כל שביכולתה לספק מידע מקצועי, שלם, אמין ומדויק אך היא אינה נושאת באחריות או ערבה לטיב המידע המוצג באתר ו/או לנכונותו ו/או לתקפות ו/או לשלמותו ו/או לדיוקו ו/או להתאמתו לכל מטרה שהיא. כל פעולה המתבצעת על ידי המשתמש הינה על פי שיקול דעתו ואחריותו בלבד והחברה אינה אחראית לכל תוצאה הנגרמת עקב השימוש באתר ו/או הסתמכות על המידע המצוי בו.

המשתמש מתחייב לא לבצע באמצעות האתר כל פעולה המנוגדת לתיקון מס’ 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשס”ח-2008 בדבר משלוח דברי פרסומת לצדדים שלישיים ו/או פעולה המיועדת לשבש או להפריע למערכות מחשב ותקשורת כלשהן, לרבות מחשבי החברה עצמם.

באם יעשה שימוש זדוני ו/או רשלני ו/או כל שימוש פוגע אחר של המשתמש ו/או מי מטעמו בשירות הניתן באתר, ו/או עקב הפרת תנאי שימוש אלה, יהיה על המשתמש לשפות את החברה, עובדיה, מנהליהבעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט.

10.  החברה עושה מאמצים רבים על מנת לאבטח את האתר ועושה ככל שביכולתה ובשליטתה למנוע כל הפרעה בעת עשיית שימוש באתר. עם זאת מובהר בזה, כי השימוש באתר נעשה וניתן כשירות כפי שהוא והחברה אינה מתחייבת כי השירות יהיה ללא הפרעות או ללא תקלות, או כי תקלות תתוקנה, או כי השירות או השרת המספק את השירות יהיו נקיים מוירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים. המשתמש מסכים באופן מפורשכי החברה לא תהיה אחראית בכל צורה בשל גישה ללא הרשאה או שינויים שייערכו במידע או מסרים של המשתמש, בין אם נשלחו או נתקבלו על ידו ו/או על ידי צד שלישי אחר, ובין אם לאו.

11.  החברה שומרת על זכותה לעשות כל שינוי בתוכן, במידע ובשירותים המתפרסמים באתר לפי שיקול דעתה, וללא צורך במתן הודעה מראש.

12.  החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי הסכם זה מעת לעת. שימוש בשירותים בכל עת, מהווה הסכמה לתנאים המעודכנים והמתוקנים, כפי שיהיו באותה עת.

13. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את השירותים באתר, או חלק מהם, תוך או ללא הודעה למשתמש. במקרה של הפסקת השירות, החברה לא תהא אחראית כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק ו/או אובדן.

שימוש במידע פרטי

14. החברה מתחייבת לא לעשות כל שימוש בפרטים האישיים של המשתמשים מלבד לצורכי האתר
יחד עם זאת, החברה שומרת על זכותה לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר וברשתולהשתמש במידע זה לצורך שיפור השירותים באתר, הפעלתו ותכניו.

15. החברה שומרת על זכותה לשמור מידע ופרטים אודות המשתמש (כגון: פרטיים אישיים, כתובת אי מייל) במאגרי המידע שלה, וזאת על מנת להציע למשתמש מידע ותוכן פוטנציאלי, התואמות, לדעת החברה. יובהר כי אישור תקנון זה ע”י המשתמש באתר, מהווה אישור מפורש של המשתמש להעברת הפרטים.

בהתאם לכך, החברה רשאית מעת לעת לשלוח אל המשתמש מידע פרסומי ו/או שיווקי אודות פעילויותיה השונות. המשתמש מאשר לחברה לשלוח אליו דואר פרסומי באמצעות דוא”ל ו/או פקס ו/או SMS ו/או דואר ישראל. הסכמה זו הינה הסכמה מפורשת ואינה מוגבלת בזמן.

המשתמש מסכים בזה כי פרטיו האישיים יישמרו במאגר הנתונים של האתר ובחברה. כן מוסכם על המשתמש, כי בנתונים אשר ישמרו בבסיס המידע יעשה שימוש על ידי החברה לצורך ניתוח סטטיסטי.

באם יבקש המשתמש הסרה מרשימת התפוצה, יעשה זאת באמצעות מייל לכתובת: info@justme.co.il

ובקשתו תבוצע בדרך כלל בתוך יום עבודה, או בתוך 10 ימי עבודה לכל המאוחר (בתאריכי חול המועד למשל(

16. החברה תראה את עצמה רשאית להעביר פרטים אישיים של המשתמש ומידע אודות דפוסי השימוש שלו באתר וברשת במקרים שלהלן:
א. במקרה והמשתמש יפר את תנאי השימוש באתר, או באיזה מהשירותים המוצעים בו, או אם יבצע באמצעות האתר ו/או דרכו פעולות מנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה
ב. במקרה ויתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש ו/או מידע אודותיו לצד שלישי
ג. במקרה ויתגלעו כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, בין המשתמש לבין החברה;
ד. בכל מקרה שהחברה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופו ו/או לרכושו של המשתמש, או לגופו או לרכושו של צד שלישי;


התקשרות עם צד שלישי

17. כל עסקה שתיעשה בעקבות פרסום מודעה באתר ו/או בעקבות שימוש המשתמש באתר, תסוכם ישירות בין המשתמש לצד ג’, ואינה כוללת את החברה או מי מטעמה כצד בעסקה או כאחראית בגינה, אף אם מידע בין הצדדים יועבר דרך החברה עצמה.

18. החברה אינה אחראית על תוכנן של מודעות הפרסום או הצעות מסחריות של צדדים שלישיים המופיעים באתר. כל טענה, תביעה או דרישה שיהיו למשתמש בגין הצעות, מוצרים או שירותים כאמור, קבלתם או תוצאותיהם, יופנו על ידו במישרין אל הצד השלישי, שממנו קיבל את ההצעה או קנה את השירות, ולא תהיה לו בגינן כל תביעה או דרישה כלפי החברה.

סמכות שיפוט ודינים

19. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור ירושלים.